Vì sao đường cao tốc nước ta đắt gấp 3 lần nước Mỹ?

Lê Chân Nhân


Ti Hi ngh tho lun hoàn thin các ni dung d án Lut Đu tư công din ra tun qua, mt vn đ rt nóng được các đi biu bàn lun, đó là đu tư xây dng đường cao tc Vit Nam.

Đi biu Trnh Ngc Thch (Đoàn Hà Ni) đưa  ví d,  làm 1km đường cao tc Đà Nng - Qung Ngãi đon đi qua thành ph Đà Nng s mt khong 267 t đng, tương đương 12,7 triu USD. Trong khi Trung Quc làm ch có 5 triu USD/km, còn M thì ch mt 4,5 triu USD/km.  Ông Thch nói thng băng: Làm đường cao tc Vit Nam đt hơn gp 3 ln M, và 2,6 ln Trung Quc. Đu tư công Vit Nam lãng phí và tht thoát như thế nhưng li chưa quy đnh rõ cp nào s chu trách nhim Theo báo Đt Vit ngày 13/ 3.

Câu chuyn tin nong chi cho đường cao tc được đ cp t lâu, nhưng đến nay vn không gim được xung tương đương vi các quc gia khác. Đành rng khác vi M, Trung Quc, dân ta sng bám l đường đ buôn bán nh nên làm đường là phi đu tư kinh phí gii phóng mt bng nhưng đt gp ba ln so vi M, thì còn lâu Vit Nam mi có được con đường cao tc Bc Nam đ gii quyết nhu cu đi li, vn ti hàng hóa, phát trin kinh tế và đc bit là kéo gim tai nn giao thông.

Ai biết làm toán cng, tr, nhân, chia cũng có th tính được, trung bình mt chiếc ô tô đi t TPHCM ra Hà Ni, thay vì đi trên đường cao tc ch mt khong 18 20 tiếng (ch tính thi  gian lăn bánh), thì phi mt gp ba thi gian vì phi đi trên con đường hin ti. Chi phí xăng du cho hàng triu lượt phương tin mi ngày, nhân lên cho mt năm, xã hi tiêu tn hàng ngàn t đng chi phí nhiên liu dôi dư ngoài đnh mc trên 1 km vn hành. Chưa k mt thi gian, ô nhim môi trường, hao mòn phương tin và nhiu chi phí vô ích khác. Điu này cho thy đường cao tc là mt nhu cu cp bách.

Đa s tai nn giao thông (các v chết nhiu người) là do xe chy ngược chiu, đi đu trc din. Nếu có con đường cao tc Bc Nam, chc chn s hn chế nhng v tai nn như vy. S v tai nn và người chết s gim đáng k. Điu này càng cho thy nhu cu có mt đường cao tc Bc Nam không ch vì li ích kinh tế.

Thế nhưng, c mt tuyến đường dài gn 2.000 km t TPHCM ra Hà Ni, mi ch có my đon, mi đon vài chc km. Vit Nam làm đường cao tc chm vì nhiu lý do, trước hết là vì nghèo, thiếu vn, tiếp đó là thiếu k thut công ngh, cui cùng là vì còn nhng tn ti trong đu tư xây dng h tng giao thông, không loi tr vic có ch đu tư và công ty tư vn bt tay nhau nâng đơn giá lên nhiu so vi giá thc tế.

Ti hi ngh trên, Ch tch Quc hi Nguyn Sinh Hùng nói: “Đút lót, tiêu cc nhưng không bt, không x được, có bt có x được my đâu. Mà đã nói đu tranh phòng chng tham nhũng là đây, lut thc hành tiết kim chng lãng phí là đây.

Vn đ này là mt thách thc vi B trưởng Đinh La Thăng. B trưởng đã ra tay trm quân đ thúc đy tiến đ xây dng mt s công trình. Chuyến này, e rng phi  “trm tướng đ h giá thành xây dng đường cao tc. Được như vy thì dân nh lm lm.

,
Được tạo bởi Blogger.